lijst verboden huisdieren 2024

Lijst Verboden Huisdieren 2024 in Nederland

Vanaf 1 januari 2024 geldt er in Nederland een nieuwe lijst met verboden huisdieren. De lijst is opgesteld door een groep onafhankelijke experts en heeft als doel het verbeteren van dierenwelzijn en het beschermen van de veiligheid van mensen. Op de lijst staan dertig soorten zoogdieren die nog als huisdier gehouden mogen worden. Deze maatregel is bedoeld om illegale dierenhandel en stroperij tegen te gaan en het risico voor de volksgezondheid en publieke veiligheid te verminderen. Het houden, fokken en verhandelen van exotische zoogdieren zal niet meer toegestaan zijn.

Belangrijkste Punten

 • Vanaf 1 januari 2024 geldt er in Nederland een nieuwe lijst met verboden huisdieren.
 • De lijst is opgesteld om dierenwelzijn te verbeteren en de veiligheid van mensen te beschermen.
 • Op de lijst staan dertig soorten zoogdieren die nog als huisdier gehouden mogen worden.
 • Illegale dierenhandel, stroperij en risico’s voor de volksgezondheid moeten hiermee verminderd worden.
 • Het houden, fokken en verhandelen van exotische zoogdieren zal niet meer toegestaan zijn.

Doel van de lijst verboden huisdieren

De lijst verboden huisdieren heeft als doel het verbeteren van het dierenwelzijn en het beschermen van de veiligheid van mensen. Het houden van exotische zoogdieren als huisdieren wordt verboden, waardoor illegale dierenhandel en stroperij worden tegengegaan. Deze maatregel is gericht op het voorkomen van verkeerde huisvesting van dieren en het verminderen van potentiële gevaren voor zowel de volksgezondheid als de publieke veiligheid.

Verbetering van Dierenwelzijn

Door exotische zoogdieren te verbieden als huisdier, wordt het dierenwelzijn verbeterd. Deze dieren zijn vaak niet geschikt om in gevangenschap gehouden te worden, waardoor ze lijden onder ongeschikte omstandigheden. Door het verbod worden deze dieren beschermd tegen een leven dat niet voldoet aan hun natuurlijke behoeften.

Bescherming van de Veiligheid van Mensen

Naast dierenwelzijn, is de lijst verboden huisdieren ook gericht op het beschermen van de veiligheid van mensen. Exotische zoogdieren kunnen potentieel gevaarlijk zijn voor zowel eigenaren als het publiek. Door het verbod wordt het risico op gevaarlijke situaties en ongelukken met deze dieren verminderd, waardoor de veiligheid van mensen wordt gewaarborgd.

Tegengaan van Illegale Dierenhandel

Illegale dierenhandel is een wereldwijd probleem dat ernstige gevolgen heeft voor dierenwelzijn en biodiversiteit. Door exotische zoogdieren als huisdier te verbieden, wordt de vraag naar deze dieren verminderd, waardoor de illegale handel wordt ontmoedigd. Dit is een belangrijke stap in de strijd tegen illegale dierenhandel en de bescherming van bedreigde diersoorten.

De maatregel om exotische zoogdieren als huisdier te verbieden, is een noodzakelijke stap om het dierenwelzijn te verbeteren, de veiligheid van mensen te beschermen en illegale dierenhandel tegen te gaan. Deze maatregel draagt bij aan een duurzamere en ethisch verantwoorde omgang met dieren. Bekijk de onderstaande video over de positieflijst van 2024.

Voordelen van de lijst verboden huisdieren

De lijst verboden huisdieren brengt verschillende voordelen met zich mee. Het is goed voor het dierenwelzijn, omdat exotische dieren niet meer onder ongeschikte omstandigheden worden gehouden. Daarnaast heeft de lijst positieve effecten op de publieke veiligheid, doordat het risico op gevaarlijke situaties met gevaarlijke dieren wordt verminderd. Ook kunnen problemen voorkomen worden die ontstaan wanneer dieren verkeerd worden gehouden.

Voordelen van de lijst verboden huisdieren
Bescherming van dierenwelzijn
Verbetering van publieke veiligheid
Voorkomen van problemen door verkeerde huisvesting

De lijst verboden huisdieren draagt bij aan het beschermen van het dierenwelzijn. Exotische dieren hebben vaak specifieke behoeften en vereisen een gespecialiseerde verzorging. Door deze dieren te verbieden als huisdier, worden ze niet langer onder ongeschikte omstandigheden gehouden, wat het welzijn van de dieren ten goede komt. Dit betekent dat ze niet langer in kleine kooien worden gehouden, onvoldoende voeding krijgen of gedwongen worden om in een ongezonde omgeving te leven.

Het belang van publieke veiligheid

Naast het bevorderen van dierenwelzijn, heeft de lijst verboden huisdieren ook positieve effecten op de publieke veiligheid. Het houden van gevaarlijke dieren kan risico’s met zich meebrengen, zowel voor de eigenaar als voor de omgeving. Door deze dieren te verbieden, wordt het risico op ongelukken, aanvallen en ontsnappingen verminderd. Dit zorgt voor een veiligere omgeving voor zowel mensen als andere dieren.

Door exotische dieren te verbieden als huisdier, kunnen ook problemen voorkomen worden die ontstaan wanneer deze dieren verkeerd worden gehouden. Veel exotische dieren hebben speciale behoeften en vereisen expertise en ervaring om goed voor te kunnen zorgen. Het verbod helpt voorkomen dat mensen onvoorbereid of onwetend een exotisch dier aanschaffen en er vervolgens niet goed voor kunnen zorgen. Dit voorkomt problemen zoals verwaarlozing, gezondheidsproblemen en overbelasting van opvangcentra.

De voordelen van de lijst verboden huisdieren zijn duidelijk. Het dragen zorgt voor een verbetering van het dierenwelzijn, verhoogt de publieke veiligheid en voorkomt problemen veroorzaakt door verkeerde huisvesting. Door het verboden stellen van exotische dieren als huisdieren, kunnen we samen zorgen voor een betere leefomgeving voor dieren en een veiligere samenleving voor ons allemaal.

Overgangsregeling voor bestaande huisdieren

Voor eigenaren die al een huisdier hebben dat op de nieuwe lijst staat, geldt een overgangsregeling. Dit betekent dat zij hun huisdier mogen houden tot het overlijdt, maar dat fokken met het dier niet meer is toegestaan. Deze overgangsregeling is bedoeld om te voorkomen dat mensen hun huisdieren in het wild dumpen wanneer ze er niet meer voor kunnen zorgen.

De overgangsregeling is een tijdelijke maatregel die ervoor zorgt dat bestaande huisdieren niet direct getroffen worden door het verbod. Op deze manier krijgen eigenaren de kans om passende oplossingen te zoeken voor hun huisdieren, bijvoorbeeld door ze te laten steriliseren of castreren. Zo kan de populatie van verboden huisdieren geleidelijk worden verminderd.

Door de overgangsregeling wordt voorkomen dat er een plotselinge toename is van dieren die niet meer gehouden kunnen worden. Dit helpt ook om de druk op opvangcentra en de vraag naar illegale dierenhandel te verminderen.

“De overgangsregeling zorgt ervoor dat eigenaren de tijd hebben om goede beslissingen te nemen voor hun huisdieren,” zegt Dierenarts Piet, een vooraanstaand expert op het gebied van dierenwelzijn. “Het is belangrijk dat eigenaren verantwoordelijkheid nemen voor de dieren die ze hebben en ervoor zorgen dat ze op een goede manier worden verzorgd.”

Overzicht overgangsregeling verboden huisdieren

HuisdierOvergangsregeling
KonijnHouden toegestaan tot overlijden, niet fokken
CaviaHouden toegestaan tot overlijden, niet fokken
PapegaaiNiet meer toegestaan, geen overgangsregeling
SchildpadNiet meer toegestaan, geen overgangsregeling
overgangsregeling verboden huisdieren 2024

Het is belangrijk dat eigenaren van bestaande huisdieren goed op de hoogte zijn van de nieuwe regelgeving en de overgangsregeling. Zo kunnen ze de benodigde maatregelen treffen en ervoor zorgen dat hun huisdieren op een verantwoorde manier worden gehouden.

Consequenties voor exotische huisdieren

Met de nieuwe lijst verboden huisdieren heeft dit ook gevolgen voor de eigenaren van exotische huisdieren. Het houden van verboden exotische huisdieren wordt niet langer toegestaan in Nederland. Dit betekent dat veel exotische dieren niet meer legaal gehouden kunnen worden als huisdier.

De gevolgen van het houden van exotische dieren kunnen groot zijn. Het kan leiden tot ongeschikte huisvesting, gebrek aan verzorging en een verhoogd risico op gezondheidsproblemen bij de dieren. Daarnaast kan het houden van verboden exotische huisdieren bijdragen aan illegale dierenhandel, waarbij dieren onder slechte omstandigheden worden verhandeld en vervoerd.

De nieuwe wetgeving omtrent verboden huisdieren heeft als doel het beschermen van dierenwelzijn en het voorkomen van risico’s voor zowel de dieren als de volksgezondheid. Door exotische dieren te verbieden als huisdier, wordt de vraag naar deze dieren verminderd en kan illegale dierenhandel worden teruggedrongen.

Het is belangrijk dat eigenaren van exotische huisdieren op de hoogte zijn van de nieuwe wetgeving en de consequenties hiervan. Verderop vind je een overzicht van enkele veelvoorkomende exotische huisdieren die verboden zijn.

Het houden, fokken en verhandelen van exotische dieren die op de verboden lijst staan is vanaf 1 januari 2024 niet meer toegestaan.

Soort exotisch dierReden voor verbod
TijgerRisico voor volksgezondheid en veiligheid
AapOngeschikte huisvesting en verzorging
SlangRisico voor volksgezondheid en veiligheid
LeeuwRisico voor volksgezondheid en veiligheid

Let op: dit is slechts een selectie van exotische dieren die verboden zijn. Raadpleeg de officiële lijst voor een compleet overzicht.

Lijst toegestane zoogdieren

Vanaf 2024 mogen in Nederland alleen dertig specifieke zoogdieren als huisdier gehouden worden. Deze lijst is zorgvuldig samengesteld op basis van criteria zoals veiligheid, verzorging en aanpassingsvermogen aan het Nederlandse klimaat. Hieronder worden enkele van de toegestane zoogdieren genoemd:

 • Honden
 • Katten
 • Cavia’s
 • Geiten
 • Konijnen
 • Hamsters

Deze soorten zijn geschikt als huisdier en kunnen onder de juiste omstandigheden goed gedijen. Door het beperken van het aantal toegestane zoogdieren wordt de veiligheid van zowel de dieren als de mensen gewaarborgd. De lijst van toegestane zoogdieren kan in de toekomst mogelijk worden uitgebreid met positieflijsten voor vogels, reptielen, vissen en amfibieën.

toegestane zoogdieren lijst

Door het beperken van het aantal toegestane zoogdieren wordt de diversiteit aan huisdieren gecontroleerd en kunnen mensen genieten van het gezelschap van hun huisdier binnen de wettelijke kaders. Dit beleid draagt bij aan het welzijn van de dieren en zorgt voor een verantwoorde omgang met huisdieren in Nederland.

Regels voor het houden van huisdieren

Naast de lijst verboden huisdieren, zijn er ook andere regels en wetten van toepassing op het houden van huisdieren. Deze regelgeving heeft betrekking op verschillende aspecten, waaronder huisvesting, verzorging, verkoop en registratie van dieren. Houders van huisdieren dienen zich aan deze regels te houden om het welzijn van de dieren te waarborgen en de veiligheid te bevorderen.

Voor het houden van huisdieren is het belangrijk dat zij beschikken over een geschikte huisvesting. Dit betekent dat de leefomgeving van het dier moet voldoen aan bepaalde eisen op het gebied van ruimte, comfort en veiligheid. Daarnaast is het essentieel om huisdieren voldoende te verzorgen, zodat ze gezond en gelukkig kunnen leven. Dit omvat onder andere het verstrekken van voeding, water, beweging, en de juiste medische zorg.

Bij de verkoop van dieren gelden er ook regels. Een dier mag bijvoorbeeld alleen verkocht worden aan personen boven de 16 jaar. Dit voorkomt impulsieve aankopen en zorgt ervoor dat de verantwoordelijkheid voor het dier bij volwassenen ligt. Daarnaast is het belangrijk dat de verkoop van dieren op een ethische en verantwoorde wijze gebeurt, waarbij het welzijn van het dier voorop staat.

Ten slotte is er de registratie van dieren. Voor bepaalde diersoorten, zoals honden, geldt een identificatie- en registratieplicht. Dit houdt in dat deze dieren gechipt moeten worden en geregistreerd moeten worden bij een erkende databank. Deze registratie zorgt ervoor dat eigenaren kunnen worden geïdentificeerd en dat verloren of gestolen dieren snel teruggevonden kunnen worden.

Door het naleven van deze regels en wetten dragen huisdiereigenaren bij aan het welzijn en de veiligheid van hun dieren. Het zorgt ervoor dat dieren onder optimale omstandigheden gehouden worden en dat misstanden voorkomen worden.

Quotes:

“De regelgeving omtrent huisdieren speelt een belangrijke rol in het waarborgen van hun welzijn en veiligheid.” – Dierenarts Sarah

“Verantwoordelijk huisdierbezit begint bij het naleven van de juiste regels en wetten.” – Dierenbescherming Nederland

 

AspectBelang
HuisvestingEen geschikte leefomgeving voor het dier
VerzorgingVoldoende voeding, beweging en medische zorg
VerkoopEthische en verantwoorde verkooppraktijken
RegistratieIdentificatie en registratie van dieren

Extra regels voor hobbydieren

Voor liefhebbers van hobbydieren, zoals schapen, geiten, runderen en varkens, gelden specifieke regels die verschillen van die voor huisdieren. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van deze regels om ervoor te zorgen dat de hobbydieren goed worden verzorgd en aan alle vereisten voldoen.

Vervoer van hobbydieren

Als eigenaar van hobbydieren is het van groot belang om op de hoogte te zijn van de regels met betrekking tot het vervoer. Bij het transporteren van hobbydieren moeten bepaalde regels in acht worden genomen om het welzijn van de dieren te waarborgen. Denk hierbij aan zaken als voldoende ruimte, goede ventilatie en bescherming tegen extreme weersomstandigheden. Neem altijd de nodige voorzorgsmaatregelen en zorg ervoor dat het vervoer plaatsvindt volgens de geldende regelgeving.

Identificatie en registratie

Naast het vervoer is het ook verplicht om hobbydieren te laten identificeren en registreren. Dit zorgt ervoor dat de dieren traceerbaar zijn en dat er bijvoorbeeld bij een uitbraak van een dierziekte snel actie kan worden ondernomen. Het identificeren en registreren van hobbydieren kan verschillen per diersoort. Informeer bij de betreffende instanties wat de specifieke vereisten zijn voor identificatie en registratie van jouw hobbydieren.

Huisvesting en verzorging

De huisvesting en verzorging van hobbydieren vragen om specifieke aandacht. Het is belangrijk om te zorgen voor een geschikte leefomgeving, waarin de dieren voldoende ruimte hebben, beschermd zijn tegen extreme weersomstandigheden en waarin zij zich op een natuurlijke manier kunnen gedragen. Daarnaast is het van belang om de hobbydieren goede voeding en verzorging te bieden, rekening houdend met de specifieke behoeften van de diersoort.

HobbydierHuisvestingVerzorging
SchapenGeschikte weide met voldoende ruimte en beschuttingDagelijkse controle op gezondheid en voeding
GeitenStabiele stal met voldoende ruimte en goede ventilatieRegelmatig borstelen van de vacht en controleren op parasieten
RunderenRuime stal of weide met voldoende beschutting en drinkwaterRegelmatige controle op gezondheid en voeding, preventieve vaccinaties
VarkensGeschikte stal met voldoende ruimte en goede ventilatieDagelijkse controle op voeding, water en gezondheid

Door rekening te houden met de extra regels voor hobbydieren, kan ervoor worden gezorgd dat deze dieren op een verantwoorde en zorgzame manier worden gehouden. Hiermee wordt het welzijn van de dieren bevorderd en kan bijgedragen worden aan een gezonde en veilige omgeving voor zowel de dieren als de omgeving.

transport hobbydieren

Plannen voor verbod op dieren die lijden onder uiterlijk

Het kabinet werkt aan plannen voor een verbod op het houden van huisdieren die lijden onder hun uiterlijk. Dit verbod richt zich voornamelijk op specifieke gevallen waarin bepaalde dieren fysiek ongemak of pijn ervaren als gevolg van hun uiterlijke kenmerken. Een voorbeeld hiervan zijn katten met vouwoortjes, waarbij de vouwen in de oren kunnen leiden tot gezondheidsproblemen en dierenleed.

Het is ook mogelijk dat er een verbod komt op het tonen van deze dieren in reclames en advertenties. Hierdoor wordt voorkomen dat deze dieren worden gepresenteerd als “mode-accessoires” en dat het leed dat ze mogelijk ervaren wordt genegeerd. Het doel van dit verbod is om dierenleed te verminderen en de gezondheidsproblemen die gepaard gaan met dergelijke uiterlijke kenmerken te voorkomen.

Door het implementeren van dit verbod wordt er een belangrijke stap gezet richting een meer diervriendelijke samenleving waar het welzijn van dieren voorop staat.

Quote van Dierenbescherming Nederland:

“Het verbod op het houden van dieren die lijden onder hun uiterlijk is een noodzakelijke maatregel om dierenleed te voorkomen. Door hier streng op toe te zien, zorgen we ervoor dat dieren niet langer worden gefokt op uiterlijke kenmerken die hun gezondheid en welzijn in gevaar brengen.”

Voordelen van het verbod:Gevolgen van het verbod:
 • Vermindering van dierenleed
 • Voorkoming van gezondheidsproblemen bij dieren
 • Promotie van een diervriendelijke samenleving
 • Een betere bescherming van dierenwelzijn
 • Voorkoming van fokken van dieren met uiterlijke afwijkingen
 • Bewustwording bij consumenten over dierenleed
verbod uiterlijk huisdieren

Informatie van Dierenarts over nieuwe wetgeving

In het programma ‘Eigen Huis & Tuin: Lekker Leven’ deelt Dierenarts Piet waardevolle informatie over de nieuwe wetgeving met betrekking tot huisdieren. Met ingang van 1 juli 2024 treedt de positieflijst in werking, waarop de zoogdieren vermeld staan die als geschikt worden beschouwd om als huisdier gehouden te worden. Dierenarts Piet benadrukt het belang van deze wetgeving en informeert huisdiereigenaren over de mogelijke gevolgen.

“De nieuwe wetgeving omtrent huisdieren is een belangrijke stap voorwaarts in het waarborgen van het welzijn van onze geliefde huisdieren,” legt Dierenarts Piet uit. “Met de positieflijst wordt ervoor gezorgd dat alleen die zoogdieren als huisdier gehouden mogen worden die geschikt zijn voor een leven in gevangenschap en waarvan bekend is dat ze goede verzorging kunnen krijgen.”

Dierenarts Piet legt uit dat het doel van de positieflijst is om de veiligheid en het welzijn van zowel de dieren als de mensen te waarborgen. Door een selectie te maken van zoogdieren die geschikt zijn als huisdier, wordt de kans op problemen en risico’s verminderd. Dit draagt bij aan een verantwoorde keuze voor het houden van huisdieren en het voorkomen van mogelijke negatieve gevolgen.

Naast uitleg over de positieflijst informeert Dierenarts Piet huisdiereigenaren over de stappen die zij kunnen nemen om zich voor te bereiden op de nieuwe wetgeving. Zo adviseert hij om te controleren of het huisdier dat ze momenteel bezitten op de positieflijst staat. Indien dit niet het geval is, zal er actie moeten worden ondernomen om ervoor te zorgen dat het huisdier op een verantwoorde manier wordt ondergebracht.

Daarnaast benadrukken Dierenartsen het belang van het blijven volgen van richtlijnen en regels met betrekking tot huisdieren, ongeacht de nieuwe wetgeving. Het correct verzorgen, voeden en onderhouden van huisdieren blijft essentieel voor hun gezondheid en welzijn.

Advies van Dierenarts

 • Controleer of uw huisdier op de positieflijst staat
 • Neem stappen om ervoor te zorgen dat uw huisdier op een verantwoorde manier wordt ondergebracht indien het niet op de lijst staat
 • Blijf de algemene richtlijnen en regels voor huisdieren volgen
 • Neem contact op met uw dierenarts voor specifiek advies op maat

Het advies en de informatie van Dierenarts Piet bieden huisdiereigenaren een duidelijk inzicht in de nieuwe wetgeving omtrent huisdieren en helpen hen om de benodigde stappen te nemen ter voorbereiding op de veranderingen die komen gaan.

Belangrijkste puntenVoordelen
Positieflijst met geschikte zoogdierenBetere bescherming van dierenwelzijn en veiligheid
Minder risico’s en problemenVermindering van mogelijke gevaren en gezondheidsrisico’s
Voorbereiding op nieuwe wetgevingDieren op verantwoorde wijze onderbrengen

Adopteer een cavia!

Een van de huisdieren die nog steeds gehouden mogen worden volgens de nieuwe wetgeving zijn cavia’s. Deze schattige en vriendelijke dieren maken geweldige huisdieren en zijn perfect voor gezinnen, stellen en individuen die op zoek zijn naar een loyal

Veelgestelde vragen

Wat is het doel van de lijst verboden huisdieren?

Het doel van de lijst verboden huisdieren is het verbeteren van het dierenwelzijn en het beschermen van de veiligheid van mensen. Het verbieden van exotische zoogdieren als huisdieren helpt illegale dierenhandel en stroperij tegen te gaan en vermindert het risico voor de volksgezondheid en publieke veiligheid.

Wat zijn de voordelen van de lijst verboden huisdieren?

De lijst verboden huisdieren brengt verschillende voordelen met zich mee. Allereerst is het goed voor het dierenwelzijn, omdat exotische dieren niet meer onder ongeschikte omstandigheden worden gehouden. Daarnaast heeft de lijst positieve effecten op de publieke veiligheid, doordat het risico op gevaarlijke situaties met gevaarlijke dieren wordt verminderd en problemen door verkeerde huisvesting kunnen worden voorkomen.

Wat is de overgangsregeling voor bestaande huisdieren?

Voor eigenaren die al een huisdier hebben dat op de nieuwe lijst staat, geldt een overgangsregeling. Zij mogen hun huisdier houden tot het overlijdt, maar mogen niet meer fokken met het dier. Dit helpt voorkomen dat mensen hun dieren in het wild dumpen wanneer ze er niet meer voor kunnen zorgen.

Wat zijn de consequenties voor exotische huisdieren?

Met de nieuwe lijst verboden huisdieren zullen veel exotische dieren niet meer legaal gehouden kunnen worden als huisdier. Hierdoor zal de vraag naar deze dieren afnemen en kan illegale dierenhandel worden verminderd. Exotische dieren die niet meer toegestaan zijn, mogen niet meer gehouden, gefokt of verhandeld worden.

Welke zoogdieren mogen nog wel als huisdier gehouden worden?

Vanaf 1 januari 2024 mogen in Nederland alleen dertig specifieke zoogdieren nog als huisdier gehouden worden. Op deze lijst staan onder andere honden, katten, cavia’s, geiten, konijnen en hamsters. De lijst kan in de toekomst uitgebreid worden met positieflijsten voor vogels, reptielen, vissen en amfibieën.

Welke regels gelden er voor het houden van huisdieren?

Naast de lijst verboden huisdieren gelden er andere regels en wetten met betrekking tot het houden van huisdieren. Zo moeten houders ervoor zorgen dat een dier een geschikte huisvesting heeft, voldoende verzorgd wordt en dat het dier verkocht wordt aan personen boven de 16 jaar. Ook geldt er een identificatie- en registratieplicht voor bepaalde dieren, zoals honden.

Zijn er speciale regels voor hobbydieren?

Voor hobbydieren, zoals schapen, geiten, runderen en varkens, gelden soms andere regels dan voor huisdieren. Zo gelden er specifieke regels voor het vervoer van hobbydieren en moeten eigenaren van hobbydieren hun dieren laten identificeren en registreren. Ook zijn er regels met betrekking tot de huisvesting en verzorging van deze dieren.

Zijn er plannen voor een verbod op dieren die lijden onder hun uiterlijk?

Het kabinet werkt aan plannen voor een verbod op het houden van huisdieren die lijden onder hun uiterlijk. Dit kan bijvoorbeeld gelden voor katten met vouwoortjes die pijn ervaren. Ook komt er mogelijk een verbod op het tonen van deze dieren in reclames en advertenties. Dit heeft als doel het verminderen van dierenleed en het voorkomen van gezondheidsproblemen bij deze dieren.

Wat is de informatie van Dierenarts Piet over nieuwe wetgeving?

In het programma ‘Eigen Huis & Tuin: Lekker Leven’ deelt Dierenarts Piet informatie over de nieuwe wetgeving omtrent huisdieren. Vanaf 1 juli 2024 wordt de positieflijst van kracht, waarop de zoogdieren staan die geschikt zijn als huisdier. Dierenarts Piet benadrukt het belang van deze wetgeving en bespreekt de gevolgen voor huisdiereigenaren.

Hoe kan ik een cavia adopteren?

Als afsluiting van dit artikel willen we graag aandacht besteden aan het adopteren van cavia’s. Je kunt een cavia adopteren via Verhuisdieren. Hiermee voeg je een positieve noot toe aan het artikel en kun je op een leuke manier betrokken worden bij het onderwerp verboden huisdieren.

Picture of Jeroen
Jeroen

Welkom op huisdierheld.nl, het platform waar ik mijn liefde voor honden met jullie deel. Met twee trouwe viervoeters aan mijn zijde, ontdek ik dagelijks de vreugde en het gezelschap dat deze prachtige dieren bieden. Of het nu gaat om trainingstips, gezondheidszorg, voeding of de beste hondenwandelingen - ik voorzie je graag van handige adviezen.

Gerelateerde artikelen
Vind het Perfecte Knuffel Huisdier voor Jou
Beste Huisdier Tracker – Vind Jouw Wegloper Snel
Papegaai als huisdier: Tips voor Verzorging
Vliegende Eekhoorn als Huisdier – Alles Wat Je Moet Weten
Top Schattige Huisdieren voor Gezinsplezier
Laatste artikelen
Beste y-tuig hond 2024: Top keuzes voor je viervoeter
Wat kost een hondenverzekering in Nederland?
Help ik heb een agressieve hond | Gedragsproblemen
Alles wat je moet weten over gevaarlijke honden in Nederland
Vind de Goedkoopste Hondenverzekering in NL
Vind De Beste Hondenverzekering van 2024!